Yeni Askerlik Sistemi

Yeni Askerlik Sisteminde Sağlanan Haklar ve Yaptırımlar

Yeni Askerlik Sisteminde Sağlanan Haklar ve Yaptırımlar ile ilgili tüm detayları sizin için inceledik. Detaylar aşağıdaki yazımızda…

Yeni Askerlik Sisteminde Sağlanan Haklar ve Yaptırımlar

Yeni Askerlik Sisteminde Sağlanan Haklar ve Yaptırımlar ile ilgili Hakları ayrı, Yaptırımları ayrı başlıklar altında inceledik.

Yeni Askerlik Sisteminde Sağlanan haklar

Muvazzaflık hizmetini, Bedelli Askerlik  kapsamında yerine getirenler hariç olmak üzere, erbaş ve er olarak yapanlara aşağıda belirtilen haklar sağlanır:

Muhtaç Ailelere Nakdi Yardım

Muhtaç asker ailelerine yapılan yardım miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Askeri Personel Alımlarında Ek Puan

Askerî öğrenci, dış kaynaktan muvazzaf subay/astsubay, sözleşmeli subay/astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er temininde;

  • İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara sınav tam notunun yüzde beşine kadar, 5 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edip bu sürenin sonunda terhis olanlara ise yüzde on beşine kadar,

 

  • Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından; ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara sınav tam notunun yüzde onuna kadar, 5 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edip bu sürenin sonunda terhis olanlara ise yüzde yirmisine kadar,

ilave puan verilebilir.

(TOKİ) Toplu Konut İdaresi Konutlarından Avantaj Sağlanması

Toplu Konut İdaresinin yaptığı konutların tahsisinde, kendi üzerine kayıtlı konutu olmayanlar, öncelikli istifade ettirilebilir.

Toplu Taşıma Araçlarından Ücretsiz Yararlanma

Hizmette geçen süre içinde kamunun ve belediyelerin işlettiği deniz ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanır.

Müze-Ören Yeri Gibi Yerlerden Ücretsiz Yararlanma

Hizmette geçen süre içinde müze ve ören yeri gibi yerlerden ücretsiz yararlanır.

Diğer Hususlar

İkinci 6 aylık askerlik kapsamında askerlik hizmetine devam edenler hakkında Muhtaç Ailelere yardım edilmesi maddesi  uygulanmaz.

İkinci 6 aylık askerlik kapsamında askerlik hizmetine devam edip bu sürenin sonunda terhis olanlardan, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet borçlanması talebinde bulunanların; İkinci 6 aylık askerlik kapsamında geçmiş olan sürelerin taleplerinde 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre prime esas günlük kazanç alt sınırının %32’si ile çarpımı neticesinde hesaplanacak kısmı, borcun Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca Bakanlığa tebliğ edildiği tarihi takip eden üç ay içinde ilgili Bakanlıkça ödenir.

Teknik bilimler meslek yüksekokulundan veya meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden mezun olanlar ve mesleki ve teknik lise mezunları ile tarım, turizm ve mevsimlere bağlı sektörlerde faaliyet gösteren yükümlülerin askere sevki Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç ve önceliklerine göre mesleklerine uygun sınıflandırma ve istedikleri celp döneminde silahaltına alınma taleplerine ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.

Yeni Askerlik Sisteminde Yaptırımlar

Eğitim Durumu İle İlgili Yaptırımlar;

Bu Kanun kapsamında kendilerine tanınan erteleme süreleri dikkate alınmak şartıyla askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları askerlik hizmetini yerine getirene kadar Bakanlığın talebi üzerine ilgili ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarınca geçici olarak dondurulur. Bu şekilde kayıtları dondurulanlardan herhangi bir harç veya öğrenim katkı payı alınmaz.

Yoklama Kaçağı ve Bakayalar İle İlgili Yaptırımlar;

Yoklama kaçakları ve bakayalar ile barışta tatbikat ve ferdî seferberlik eğitimi bakayaları kamu hizmetine veya özel hizmete alınamazlar. Bunları kamu hizmetine veya özel hizmete alanlar hakkında askerlik şubelerince mahallin Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar ile barışta tatbikat ve ferdî seferberlik eğitimi bakayalarına 7179 Sayılı Askeralma Kanunu 24 üncü maddede yer alan yaptırımlar uygulanır.

7179 Sayılı Askeralma Kanunu 24 üncü madde
  • Barışta, kabul edilebilir bir özrü olmaksızın;

Yoklama kaçakları ve saklılar için, yoklama kaçağı kaldıkları tarihten,

Bakayalar için, bakaya kaldıkları tarihten,

Geç iltihak bakayaları için, kendilerine tanınan yol süresinin bitiminden,

Yedeklerden çağrılanlar için, birlikte işleme tabi olanların en son gönderilme tarihinden, itibaren kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası ile cezalandırılır. Bunlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk lirası, yakalananlar ise her gün karşılığı 10 Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlendirmesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası, bir Türk lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

  • Yapılan muayenelerinde askerliğe elverişli olmadıkları anlaşılanlar, askerlikten muafiyet hakkı olanlar ile bu Kanunda belirtilen nedenlerle erteleme hakkı olduğu hâlde süresi içerisinde işlem yaptırmayanlara erteleme sürelerine denk gelen günler için idari para cezası uygulanmaz.

 

  • İdari para cezası vermeye yetkili makam; askerlik şubesine bizzat müracaat eden yükümlüler için müracaat ettiği, kolluk kuvvetleri tarafından getirilen yükümlüler için ise getirildiği askerlik şubesi başkanı; bunun dışındaki durumlar için ise nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şubesi başkanıdır. Yükümlünün bizzat müracaat ettiği veya getirildiği askerlik şubesi başkanınca uygulanan idari para cezası derhâl yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şubesi başkanlığına bildirilir.

 

  • Barışta, birinci fıkra uyarınca verilen idari para cezası kesinleştikten sonra birinci fıkrada sayılan eylemlerden herhangi birini işleyenler ile bu eylemleri seferberlik ve savaş hâlinde işleyenler hakkında askerlik şubelerince suç dosyaları hazırlanarak yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu yer Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

Yeni Askerlik Sistemi Tüm Detaylar için Tıklayınız….

Yeni Askerlik Sisteminde Şafak Nasıl Hesaplanacağını bu yazımızda anlattık. Tıklayınız…

7179 Sayılı Askeralma Kanunu için Tıklayınız…

Askeralma Daire Başkanlığı için Tıklayınız…

İlgili Makaleler

0 0 Oylamalar
Makele Değerlendirmesi
Abone Ol
Bildir
Başa dön tuşu
0
Düşüncelerinizi öğrenmeyi çok isterim, lütfen yorum yapın.x

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatıp Yeniden Deneyiniz....