TSK Rütbeler ve Sınıflar

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Subay Sınıfları

TANIMLAR

SINIF : Hizmetin yapılması için bilgi, eğitim, deneyim ve diğer yeteneklerin benzerlikleri yönünden yakın ilişkili ihtisaslar veya branşlardan meydana gelen gruplardan biridir. Bazı sınıflar tek bir branş veya ihtisastan meydana gelebilir.

BRANŞ : Sınıfları meydana getiren temel hizmetlerden biridir.

İHTİSAS : Temel hizmetler içinde özel eğitim ve deneyim ile kazanılan yeteneklerdir. İhtisasların tespiti, kazanılması, geri alınması veya değiştirilmesi Hv.K.K.lığı Sınıflandırma Yönergesinde yer alır. İhtisaslar; eğitim, öğretim, kurs, staj ve tecrübe sonucunda kazanılır.

 

HV.K.K.LIĞI SUBAY SINIF, BRANŞ VE İHTİSASLARI
SINIF BRANŞ İHTİSAS UNVANI İHTİSAS ÖZETİ
PİLOT PİLOT MUHARİP JET PİLOTU Harekât alanında hava üstünlüğünün ele geçirilmesine katkıda bulunmak maksadıyla, hava ve uzay gücü harekât fonksiyonlarından; Stratejik taarruz, Mukabil hava harekâtı, Mukabil kara harekâtı, Mukabil deniz harekâtı görevlerini yerine getirir. Ayrıca Havada Yakıt İkmali (HYİ), Özel harekât, Gözetleme ve keşif, Muharebe arama ve kurtarma, görevlerini en zor ve güç koşullarda, gündüz ve gece şartlarında icra edebilecek tarzda bilgi, beceri ve başarım yeteneklerine sahip uçucu personeldir. Emredildiğinde veya görev verildiğinde hava savunma, müşterek/birleşik harekâtın desteklenmesi, eğitim ve diğer faaliyetleri yerine getirir.
EĞİTİM PİLOTU Başlangıç, temel ve tekâmül uçuş safhalarında, eğitim ve harekâtla ilgili her türlü vazifelerde öğretmenlik yapar, eğitim ve jet uçaklarında pilottur.
ULAŞTIRMA
PİLOTU
Planlı ve plansız olarak personel ve malzemenin havadan nakli, havadan personel atlatma ve malzeme atma, arama kurtarma, elektronik harp, taktik hava ulaştırma, özel maksatla ulaştırma görevleri, hasta ve yaralıların havadan tahliyesi, eğitim ve verilen diğer görevlerin başarılması için nakliye uçağına pilotluk yapar. Uçuş ekibine komuta eder, ulaştırma filosunun harekât ve eğitim faaliyetlerinde görev yapar.
HELİKOPTER
PİLOTU
Arama kurtarma, yangın, tabii afetler, lojistik destek, personel ve malzeme nakli, VIP nakli, eğitim ve verilmiş olan diğer görevleri ifa için helikoptere pilotluk yapar ve mürettebata komuta eder. Helikopter birliklerinin harekât ve taktik eğitimini idare eder, helikopter birliklerine komuta eder.
YÜKSEK DEĞERLİKLİ
HAVA ARACI
PİLOTU
Eğitim, olağanüstü durum, kriz, gerginlik ve harp zamanında öncelikli olarak havada yakıt ikmali görevlerini, havadan ihbar kontrol görevlerini, emir verildiğinde ise malzeme ve personel naklini emniyet ve etkinlikle yerine getirebilmek için havada yakıt ikmal veya HİK uçağında pilotluk yapar. Uçuş ekibine komuta ederek harekât ve eğitim görevlerini eksiksiz yerine getirir.
SİLAH SİSTEM SİLAH SİSTEM SİLAH SİSTEM SUBAYI Av bombardıman, keşif ve önleme ile ilgili görevlerin başarılmasında yardımcı olmak üzere keşif, seyrüsefer ve silah sistemlerinin kullanılması ile ilgili görevleri icra eder.
SEYRÜSEFER SEYRÜSEFER SEYRÜSEFER SUBAYI Barışta ve savaşta, emirler, direktifler, yönergeler ve harekât planlarına uygun olarak; harekât, eğitim, istihbarat, uçuş emniyeti, idari faaliyetleri yürütür ve eğitim, tecrübe uçuşu, arama kurtarma, mayın atma, elektronik harp, taktik hava ulaştırma ile özel maksatlı ulaştırma görevlerinin icra edilmesinde uçuş yolunu planlar, takip eder ve pilotu yönlendirir.
HAVA TRAFİK HAVA TRAFİK HAVA TRAFİK KONTROL SUBAYI Yer Kontrol, Meydan Kontrol, Radarlı Yaklaşma Kontrol (Radar Approach Control – RAPCON), Radarsız yaklaşma kontrol, Hassas Yaklaşma Kontrol (PAR – Precision Approach Radar), gibi hava trafik kontrol faaliyetleri ile Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezlerinde (BHHM) teşhis ve Hava Savunma Bildirim Merkezi (HSBM), Sivil Asker Koordinasyon Merkezi (SAKM) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Trafik Şubesi hizmetlerini sevk ve idare eder. Millî veya uluslararası hava trafik konularında komutanlarına danışmanlık yapar. Hava trafik kontrol hizmetlerini veren birliklere komuta eder.
KONTROL İHBAR KONTROL İHBAR KONTROL İHBAR SUBAYI Her çeşit hava cisimlerinin tespit, teşhis ve kontrol harekâtını sevk ve idare eder. Uçak kontrol ihbar sistemi ve taktik kontrol birliklerine komuta eder. Hava savunma harekâtının sevk ve idaresinde, harekâtla ilgili taktik kararlar verir. Elektronik Harp (EH) fonksiyonlarını icra eder.
İSTİHBARAT İSTİHBARAT İSTİHBARAT SUBAYI Atandığı görev ve kadronun gerektirdiği şekilde; Hv.K.K.lığının icra edeceği harekâtı desteklemeye yönelik cari ve temel istihbaratı üretmek ve İstihbarata Karşı Koyma (İKK) faaliyetlerini koordine ve komuta eder.
HEDEF İSTİHBARAT HEDEF İSTİHBARAT SUBAYI Mevcut İstihbarat Gözetleme ve Keşif (İGK) vasıtaları ile hedef istihbarat faaliyetlerini koordine ve komuta eder.
UÇAK BAKIM UÇAK BAKIM UÇAK BAKIM SUBAYI Uçak bakım komutanlığı teşkilatının, personelinin, bakım teçhizatı ve imkânlarının, görev önceliklerine uygun şekilde ve planlı olarak dağılımını yapar. Uçak bakım üniteleri arasında koordinasyonu sağlar. Uçak bakım faaliyetlerini yürürlükteki resmî askerî yayınlar ve teknik emirlere uygun olarak yürütür. Uçak bakım ünitelerinde komuta ve kontrolü sağlar. Ana üs komutanlıklarında, eğitim kurumlarında, sınıfına yönelik yönetim kadrolarının bulunduğu karargâhlarda görev yapar.
MÜHİMMAT VE
MÜHİMMAT TAHRİP
MÜHİMMAT VE
MÜHİMMAT TAHRİP
MÜHİMMAT VE
MÜHİMMAT TAHRİP SUBAYI
EOD/IED faaliyetlerini planlar, uygular, kontrol eder ve denetler. EOD faaliyetlerinde kullanılan tesisat, takım ve avadanlıkların bakımı faal tutulması gibi teknik sorumlulukları ilgili yönergeler ve teknik neşriyata uygun olarak icra edilmesini sağlar. Birlik eğitim faaliyetlerinin BİREM Ş.Md.lükleri tarafından planlanmasını sağlar, uygular ve uygulatır.

Mühimmat ve Mühimmat Tahrip (Explosive Ordnance Disposal (EOD)) ihtisasına ait proje ve sistem yönetimi sorumluluğunu yerine getirir, ihtisasına ait hava harekât planları lojistik eklerinin ilgili bölümlerinin hazırlar ve emrindeki tesislerin, malzeme veya teçhizatın bakım ve idamesini sağlar.

MUHABERE MUHABERE
ELEKTRONİK
MUHABERE SUBAYI Muhabere elektronik ve bilgi sistemleri kapsamına giren; yer telsiz sistemleri, kripto ve emniyet sistemleri, yer seyrüsefer sistemleri, data link sistemleri, kullanıcı terminal sistemleri, ses ve görüntülü kayıt sistemleri, insansız uçak sistemleri yer platformları, taşınabilir görüntü kıymetlendirme sistemi, görüntü dağıtım/depolama sistemi, radyo link ve uydu sistemleri, uzak mesafe devre sistemleri, telefon santral sistemleri, MEBS araçları, ölçü aletleri/test cihazları, ses yayın sistemleri, birlik içi iletişim kabloları, bilgi sistemleri donanım ve yazılımları ile elektronik bilgi işlem teçhizatı işletme ve bakım faaliyetlerini yürütür.

Muhabere ve elektronik cihazlar yardımıyla düşman hakkında lüzumlu istihbaratın temini, elektronik harp cihazlarının işletme ve bakımlarına ait faaliyetleri yürüterek görev kapsamına giren tüm sistemlerin harekât gereksinimlerini belirler ve konseptleri oluşturur. Tüm sistemlerin elde edilmesini planlar ve bilgi sistemi yazılımlarının geliştirilmesini sağlar. Harekât planlarına ilişkin planları hazırlar; kısa, orta ve uzun vadeli MEBS hedef planlarını geliştirir.

Yer S/S yardımcı cihazlarının ve hava-yer telsiz sistemlerinin havadan uçuş kontrolünü yaptırarak kontrol esnasında gerekli görülen düzeltmelerin yapılması için ilgili personele bilgi verip arızaları düzeltilmeyen S/S sistemlerini NOTAM’lamak suretiyle hava harekât ve eğitim görevlerinin etkin bir şekilde yapılmasını ve uçuş emniyetinin yüksek düzeyde tutulmasını sağlar. Eğitim faaliyetlerini planlar, uygular ve katılır.

ELEKTRONİK KOMPÜTER
BAKIM SUBAYI
Elektronik bilgi işlem teçhizatının yerleştirilmesini, bakım ve işletilmesi faaliyetleri yönetir. Bu faaliyetlerde görevli personeli komuta eder.
MUHABERE ELEKTRONİK
İSTİHBARAT VE ELEKTRONİK
HARP SUBAYI
Muhabere ve elektronik cihazlar yardımıyla düşman hakkında lüzumlu istihbaratın temini için gösterilen faaliyetleri planlar, organize eder. Stratejik ve taktik istihbarat elde edilmesini sağlar. Elektronik harp cihazlarının bakımlarına nezaret eder ve emrindeki kaynakları iyi bir şekilde kullanarak elektronik harp teşkillerine komuta eder.
UÇUŞ KONTROL SUBAYI Hv.K.K.lığı bünyesinde bulunan yer S/S yardımcı cihazlarının ve hava-yer telsiz sistemlerinin havadan uçuş kontrolünün yapılması, kontrol esnasında gerekli görülen düzeltmelerin yapılması için ilgili personele bilgi verilmesi, arızaları düzeltilmeyen S/S sistemlerini NOTAM’latmak suretiyle hava harekât ve eğitim görevlerinin etkin bir şekilde yapılmasını ve uçuş emniyetinin yüksek düzeyde tutulmasını sağlar.
BİLGİ SİSTEMLERİ SUBAYI Bilgi sistemleri donanım ve yazılımları işletme ve bakım faaliyetlerini yürütür.

Barışta, olağanüstü hâl ve savaşta; Hv.K.K.lığının tüm birimlerinin bilgi sistemleri desteğini sağlamak amacıyla envanterde olan veya yeni girecek olan bilgi sistemlerinin altyapısını hazırlamak, kurmak ve kurulmasını sağlamak, sistem yönetimini yapmak, test ve değerlendirme, yazılım geliştirme çalışmalarına katılmak, işletime verilmesini, bakım işlemlerinin planlanmasını ve uygulanmasını sağlamak faaliyetlerini yürütür.

TSK bilgi sistemleri, Hv.K.K.lığı bilgi sistemleri (HvBS), bilgisayar işletim sistemleri, bilgi sistemleri yazılım geliştirme faaliyetleri ve yönetimi, envanterde bulunan büyük ve orta boy Bilgi İşlem Merkezlerinin (BİM) yönetimi, bilgisayar yazılımları, sistem analizi, konfigürasyon kontrol esasları, bilgisayar destekli tasarım ve yazılım geliştirme araçlarının yetenekleri, bilgi işlem sistemi donanım yapısı, uygun veri ve kütük yapıları, işletim sistemine uygun veri tabanı yönetim sistemleri, bakım ve idame işlemleri, planlama programlama bütçeleme uygulama sistemi, bilgi sistem projeleri, bilgi güvenliği, bilgi harbi, bilgi harekâtı ve C4ISR yaklaşımı konularında, rütbe ve kadro görev yerine uygun olarak gerekli koordinasyonları yapar, sistemlerin aksaksız işletilmesini sağlar.

OTOMATİK
BİLGİ İŞLEM
OBİ SUBAYI Barışta, olağanüstü hal ve savaşta; Hava Kuvvetleri Komutanlığının tüm birimlerinin bilgi sistemleri desteğini sağlamak amacıyla envanterde olan veya yeni girecek olan bilgi sistemlerinin altyapısını hazırlamak, kurmak veya kurulmasını sağlamak, sistem yönetimini yapmak, test ve değerlendirme, yazılım geliştirme çalışmalarına katılmak, işletime verilmesini, bakım işlemlerinin planlanmasını ve uygulanmasını sağlamak faaliyetlerini yürütür.

Risk yönetim esasları, toplam kalite yönetimi, kalite güvence esasları, Hv.K.K.lığında genel yönetim ilişkileri, MEBS vizyon, konsept ve doktrini, MEBS yönetim sistemi, MEBS bakım sistemi, MEBS plan program ve harekât eğitim sistemi, TSK bilgi sistemleri, Hv.K.K.lığı bilgi sistemleri, bilgisayar işletim sistemleri, bilgi sistemleri yazılım geliştirme faaliyetleri ve yönetimi, envanterde bulunan büyük ve orta boy Bilgi İşlem Merkezlerinin (BİM) yönetimi, bilgisayar yazılımlarını; sistem analizi, konfigürasyon kontrol esasları, bilgisayar destekli tasarım ve yazılım geliştirme araçlarının yetenekleri, bilgi işlem sistemi donanım yapısı, uygun veri ve kütük yapıları, işletim sistemine uygun veri tabanı yönetim sistemleri, bakım ve idame işlemleri, planlama programlama bütçeleme uygulama sistemi, MEBS Başkanlığınca yürütülen bilgi sistem projeleri, bilgi güvenliği, bilgi harbi, bilgi harekâtı ve C4ISR yaklaşımı konularında, rütbe ve kadro görev yerine uygun olarak gerekli koordinasyonları yapar, sistemlerin aksaksız işletilmesini sağlar. Eğitim faaliyetlerini planlar, uygular ve katılır.

HAVA SAVUNMA HAVA SAVUNMA HAVA SAVUNMA SUBAYI Birliğin harekât – eğitim plan ve programlarını hazırlar. Harekât, bakım ve ikmal faaliyetlerini sevk ve idare eder. Hava savunma birlik personelinin eğitimlerinin yapılmasını sağlar ve kontrolünü yapar. Hava savunma birliklerine komuta eder.
İSTİHKÂM İSTİHKÂM İSTİHKÂM SUBAYI Taşınmaz malların bakım onarımı, idaresi, inşaat, restore, tesislerin işletilmesi, yangınla mücadele, savaş hasar onarım, mihaniki tahrip, engelleme, gizleme, istihkâm inşaat makineleri bakım onarımı, işletilmesi dâhil olmak üzere sevk, idare eder. İstihkâm inşaat ile bakım birliklerine komuta eder.
PİYADE PİYADE PİYADE SUBAYI Hava Kuvvetleri bünyesinde piyade ile ilgili teknik, taktik, bakım, eğitim, idari ve adlî faaliyetlerin planlanması, programlanması ve yürütülmesini sağlar. Piyade birliklerine emir komuta eder.
MÜHENDİS TEKNİK
BİLİMLER
MÜHENDİS SUBAYI Mühendislik programlarını, projelerini değerlendirir, faaliyetlerini planlar, yürütür. Bu kapsamda; insanların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik; süreç, metot, iş geliştirme ve ergonomi gibi sistemin geliştirilmesi ve toplumsal alanlarda uzmanlaşmıştır. Aldığı eğitimin bir çıktısı olan analitik düşünme kabiliyeti ve bilimsel problem çözme yöntemlerini kullanarak uzmanı olduğu alanda ortaya çıkan problemlerin çözümleyebilir veya yeniden sistemin tasarımını yapar.
ELEKTRİK MÜHENDİSİ Elektrik enerjisinin en ekonomik yollarla üretimini, iletimini, dağıtımını, enerji sistemleri ve elektrik enerjisi ile çalışan her türlü elektrikli cihazların (elektrik makineleri, güç transformatörleri vb.) tasarımı, geliştirilmesi, korunması, denetimi, güvenliği ve işletilmesi, bina ve yol aydınlatmaları, fabrika ve bina otomasyonları faaliyetlerini yapar.
MAKİNE MÜHENDİSİ Günlük hayatta ve üretimde ihtiyaç duyulan alet, cihaz, makine, enerji sistemleri, yer sistemleri, uçuş sistemleri gibi tüm mekanik sistemlerin araştırılması, tasarımı, geliştirilmesi ile birlikte tadilatların yürütülmesini ve bununla ilgili çalışmaları sevk ve idare eder.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ Endüstri mühendisi sahip olunan üretim kaynaklarının (insan, makine, malzeme, para, enerji bilgi vb.) ve bu kaynakları kullanan süreçlerin; iş yerinde verimliliği en üst düzeye çıkaracak şekilde planlanması, kullanılması, geliştirilmesi, analiz edilmesi ve yönetilmesi ile ilgili mühendislik alanıdır. Endüstri mühendisliği diğer mühendislik alanlarından farklı olarak salt bir ürün ya da sistemi değil, ürün ya da sistemi meydana getiren tüm süreçleri analitik bir şekilde özellikle insan faktörünü göz önünde bulundurarak inceler. Bununla beraber projelerin yapılabilirlik ve planlama safhasında, proje yönetiminde yer alır.
İNŞAAT MÜHENDİSİ Yapımı ihtiyaç olarak ortaya çıkan veya bildirilen yol, pist ve durak yeri gibi kaplamalı sahalar ile, harekât idari ve iskân maksadı ile kullanılacak binaların; drenaj ve kanalizasyon sistemlerinin ve inşaat ile ilgili diğer bütün faaliyetlerinin ihtiyaç kriterlerine tabi tutularak gerçek ihtiyacın belirlenmesi ile başlayıp projelendirilmesi, inşaatı, kanuni formalitelerinin tamamlanması ve kullanıcı kuruluşa teslimine kadar gerekli bütün faaliyetlerin planlanmasını, yürütülmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Söz konusu faaliyetleri gerçekleştirmesi için gerekli eğitim, seminer veya sertifika programına katılımı sağlanır, konusu ile ilgili mevcut yayın, emir, yönerge, talimat ve usulleri incelemesi, öğrenmesi ve tatbikini sağlar.
UÇAK MÜHENDİSİ Uçak mühendisi uçak, güdümlü silah sistemleri, İnsansız Hava Araçları (İHA), uydu ve uzay sistemleri ile bunlara ait destek teçhizatlarının bilimsel araştırmasını, tasarımını, geliştirilmesini, gerekli testlerini, tadilat ve modernizasyonunu gerçekleştirir. Bu faaliyetleri sevk ve idare eder, projelerin yapılabilirlik ve planlama safhasında, proje yönetiminde yer alır.
BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ Elektronik cihaz ve bilişim sistemlerinin yazılım ve donanımına ait araştırma ve geliştirme, tasarım, deneme, değerlendirme, test, proje, modifikasyon, sertifikasyon, kalite güvence, bakım ve onarım çalışmalarına katılır, bu faaliyetleri planlar, koordine eder, uygular ve yönetir. Bilgi otomasyon sistem ihtiyaçlarına en uygun çözümü sağlayacak donanım, sistem yazılım ve bilgisayar ağı mimarisini tespit eder.
ELEKTRONİK MÜHENDİSİ Elektronik cihaz ve sistemlere ait araştırma ve geliştirme, tasarım, deneme, değerlendirme, test, proje, modifikasyon, sertifikasyon, kalite güvence ve bakım onarım çalışmalarına katılır, bu faaliyetleri planlar, koordine eder, uygular ve yönetir.
MİMAR Arazi istimlak, inşaat ve tadil işleri gibi inşaat plan ve programlama faaliyetlerini eş güdüm ve idare eder ve geliştirir. Binaların, bahçelerin, kaldırımların, kaplamaların restorasyon işlerini geliştirir, idare ve koordine eder. İnşaat avan ve tatbikat projelerini organize ve idare eder. Temel bilgi dosyasını, üssün vaziyet planını, meydan bölge hududu ile ilgili hususları geliştirir ve el altında bulundurur. Hizmet alımı veya protokolle yaptırılan inşaat projelerinin genel kontrolünü yapar. Söz konusu faaliyetleri gerçekleştirmesi için gerekli eğitim, seminer veya sertifika programına katılımı sağlanır, konusu ile ilgili mevcut yayın, emir, yönerge, talimat ve usulleri incelemesi, öğrenmesi ve tatbiki sağlar.
FEN
BİLİMLERİ
MÜHENDİS SUBAYI Mühendislik programlarını, projelerini değerlendirir, faaliyetlerini planlar, yürütür. Bu kapsamda; insanların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik; süreç, metot, iş geliştirme ve ergonomi gibi sistemin geliştirilmesi ve toplumsal alanlarda uzmanlaşmıştır. Aldığı eğitimin bir çıktısı olan analitik düşünme kabiliyeti ve bilimsel problem çözme yöntemlerini kullanarak uzmanı olduğu alanda ortaya çıkan problemlerin çözümlenmesi ya da yeniden sistemin tasarımını yapar.
ASTRONOMİ VE UZAY
BİLİMLERİ MÜHENDİSİ
Hv.K.K.lığının harekât ihtiyaçlarını karşılayacak uydu sistemlerinin belirlenmesi için yürütülen çalışmalara katılır, envanterine giren uydu sistemlerinin işletimini yapar. Elde edilen uydu sistem ürünlerini kullanıcı birlik ve kurumların kullanımına uygun niteliklerde hazırlar, dağıtımını sağlar. Uydu yer sistemlerine yönelik ilgili TSK birimleri tarafından yürütülen ihtiyaç tespiti ve tedarik faaliyetlerine teknik destek sağlar. Envanterde bulunan uydu sistemlerinin aylık ve yıllık kapasite kullanım raporları ile işletilmekte olan sistemlerin faaliyet durum raporlarını hazırlar. Uydu sistemlerinin etkin olarak işletilebilmesi ve sürekliliğin sağlanması için yeni işletim teknikleri konusunda çalışmalar yapar. Yönetimi Hv.K.K.lığı tasarrufunda olmayan ancak kapasite kullanım hakkı elde edilen diğer ticari, askerî ve sivil uydu sistemlerinden istifade etmek üzere, gerekli yöntem, esas ve mimarinin geliştirilmesine yönelik planlamaları yapar. Uydu sistemlerinin işletiminde ve ürünlerin kullanılmasında görev alan ve alacak tüm personelin bilgi ve becerilerinin artırılması ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi çalışmalarına katılır.
FİZİK MÜHENDİSİ Fizik mühendisliği, doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyen fizik bilimi bulgularının uygulama alanına dönüştürülmesi ile ilgilidir.
KİMYA MÜHENDİSİ Malzemelerin kimyasal veya fiziksel değişimlerini ihtiva eden usullerin uygulanmasında ve geliştirilmesinde kullanılan kolaylıkları ve teçhizatı araştırır, geliştirir ve dizayn eder.
MATEMATİK MÜHENDİSİ Öğrencileri matematik konularında, okulların seviyelerine uygun olarak hazırlanmış eğitim ve öğretim programlarına göre bilgili kılar ve yetiştirir.
 

ULAŞTIRMA

 

ULAŞTIRMA

ULAŞTIRMA SUBAYI Hava birlik/kurumlarındaki araç bakım, araç işletme, terminal ve uçak akaryakıtı ikmal faaliyetlerini ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve emirler doğrultusunda planlayan, yerine getiren, getirilmesini sağlayan, koordine, kontrol ve komuta eder.
İKMAL İKMAL İKMAL SUBAYI Barış, gerginlik ve savaş dönemlerinde İkmal ana faaliyet sahasıyla ilgili tüm “Dayanıklı ve Tüketilebilir Taşınır Mal”ların (Yiyecek, yakacak, giyecek, teçhizat, mühimmat, demirbaş, yedek parça, temizlik ve sarf malzemeleri vb.) malzeme tanımlama ve kataloglama faaliyetlerini, stok yönetim işlemlerini, satın alma ve tedarik faaliyetlerini, depolama ve dağıtım faaliyetlerini, tesellüm ve yollama işlemlerini, bakım destek ve teçhizat yönetimi işlemlerini, malzeme yönetimi faaliyetlerini ve lojistik seferberlik faaliyetlerini yasa, tüzük, kararname, yönerge ve emirlere göre yerine getirir. Ayrıca lojistiğin diğer yönetim sahaları ile olan ilişkilerini bilmek ve ikmal yönetimi alanındaki yeni gelişmeleri takip eder.
MALİYE MALİYE MALİYE SUBAYI Maliye Sınıfı Hava Kuvvetleri Komutanlığının taktik ve stratejik olmayan savunma, hizmet ve faaliyetlerinin ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için; eldeki mevcut insan, para, malzeme, mevzuat gibi tüm kaynak ve imkânların modern yönetim tekniklerine uygun olarak kullanılmasını ve bu kaynaklardan en rasyonel biçimde yararlanılmasını sağlar.

Maliye sınıfının görevi; Hava Kuvvetleri Komutanlığı hedefleri doğrultusunda zamanın, insanın ve bütçe ile ayrılan kaynakların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak, performans denetimini uygulamak ve bağlı olduğu komutana mali konularda danışmanlık hizmetini yerine getirir.

Maliye sınıfı; görevlerini, Hava Kuvvetlerinde bütçe, mali muhasebe, mali yönetim faaliyetlerini ilgili kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, yönerge ve komutan direktiflerine uygun olarak ve bir bütün hâlinde yerine getirir.

PERSONEL PERSONEL PERSONEL SUBAYI İnsan kaynakları yönetimi anlayışı içinde; üstün nitelikli subay, astsubay, sivil personel, uzman erbaş, erbaş ve er ihtiyacının planlanması, temin edilmesi, yetiştirilmesi, istihdam edilmesi, motivasyonu ve ayırma ve ayrılma işlemlerini yönetir.

Kriz döneminde (terör, doğal afet, ayaklanma, yağma vb.) ve iştirak edilecek bir harekâtta insan kaynakları yönetim faaliyetleri ile birlikte; personel seferberliği, esir işlemleri, disiplin ve moralin temin ve muhafazası faaliyetlerini yönetir.

Personel faaliyetleri ve idari hizmetleri koordine eder.

Komutana, sınıfı ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti verir.

ÖĞRETMEN EĞİTİM
BİLİMLERİ
ÖĞRETMEN SUBAY Üst makamlarla 1’inci sicil amirinden alınacak emir ve direktifler ile yürürlükte olan mevzuata göre, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması, yönetilmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi, Hava Kuvvetleri eğitim sistemi ve eğitim programlarının geliştirilmesi, eğitim yardımcıları ve öğretim kolaylıklarının temini dâhil eğitim öğretim faaliyetlerini yürütür ve idare eder.
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE
REHBERLİK UZMANI
Davranışsal sorunların çözümünde öğrencilere rehberlik, yöneticilere danışmanlık yapar.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME UZMANI
Eğitim öğretim sonuçlarını ölçme ve değerlendirme ile standardize konularında çalışmalar yapar, yöntemler saptar.
EĞİTİM YÖNETİMİ VE
DENETİM UZMANI
Eğitim yönetimi konusunda komutana danışmanlık eder, komutan adına denetleme yapar.
PROGRAM GELİŞTİRME VE
DEĞERLENDİRME UZMANI
Eğitim öğretim programlarını inceler, ilgili eğitim kontrol dokümanlarında gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlar. Hava Kuvvetlerinde Eğitim Sistemi Modeli (ESG)’nin işletilerek eğitim problemlerinin çözümüne rehberlik eder.
SOSYAL
BİLİMLER

 

 

ÖĞRETMEN SUBAY İhtisası ile ilgili eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütür, eğitim programlarının geliştirilmesine katkıda bulunur.
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ Öğrencileri Türkçe ve Türkçenin etkin ve doğru kullanımı konularında, okulların seviyelerine uygun olarak hazırlanmış eğitim ve öğretim programlarına göre bilgili kılar ve yetiştirir.
TARİH ÖĞRETMENİ Öğrencileri tarih konularında, okulların seviyelerine uygun olarak hazırlanmış eğitim ve öğretim programlarına göre bilgili kılar ve yetiştirir.
İKTİSAT-MALİYE ÖĞRETMENİ Öğrencileri iktisat ve maliye konularında, okulların seviyelerine uygun olarak hazırlanmış eğitim ve öğretim programlarına göre bilgili kılar ve yetiştirir.
İŞLETME ÖĞRETMENİ Öğrencileri işletme konularında, okulların seviyelerine uygun olarak hazırlanmış eğitim ve öğretim programlarına göre bilgili kılar ve yetiştirir.
HUKUK ÖĞRETMENİ Öğrencileri hukuk konularında, okulların seviyelerine uygun olarak hazırlanmış eğitim ve öğretim programlarına göre bilgili kılar ve yetiştirir.
SİYASAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ Öğrencileri siyasal bilgiler konularında, okulların seviyelerine uygun olarak hazırlanmış eğitim ve öğretim programlarına göre bilgili kılar ve yetiştirir.
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ Öğrencileri felsefe konularında, Anadolu liselerinin fen programına göre yetiştirir.
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ Öğrencileri, coğrafya konularında, Anadolu liselerinin fen programına göre yetiştirir.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ ÖĞRETMENİ
Öğrencileri, din kültürü ve ahlak bilgisi konularında, Anadolu liselerinin fen programına göre yetiştirir.
TRAFİK VE İLK YARDIM ÖĞRETMENİ Öğrencileri, trafik ve ilk yardım konularında, Anadolu liselerinin fen programına göre yetiştirir.
FEN
BİLİMLERİ
ÖĞRETMEN SUBAYI İhtisası ile ilgili eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütür, eğitim programlarının geliştirilmesine katkıda bulunur.
MATEMATİK ÖĞRETMENİ Öğrencileri fizik konularında, okulların seviyelerine uygun olarak hazırlanmış eğitim ve öğretim programlarına göre bilgili kılar ve yetiştirir.
FİZİK ÖĞRETMENİ Öğrencileri fizik konularında, okulların seviyelerine uygun olarak hazırlanmış eğitim ve öğretim programlarına göre bilgili kılar ve yetiştirir.
KİMYA ÖĞRETMENİ Öğrencileri kimya konularında, okulların seviyelerine uygun olarak hazırlanmış eğitim ve öğretim programlarına göre bilgili kılar ve yetiştirir.
BİYOLOJİ VE SAĞLIK ÖĞRETMENİ Öğrencileri, biyoloji ve sağlık bilgisi konularında, Anadolu liselerinin fen programına göre yetiştirir.
YABANCI DİL ÖĞRETMEN SUBAYI Uzmanlık alanı olan lisan gibi konularda öğrencilere akademik dersler verir ve onları yetiştirir.
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ Öğrencileri dilin dört becerisi olan konuşma, dinleme, yazma ve okuma alanlarında kendilerini ifade edebilecek, branşlarında gerekli literatürü takip edebilecek, İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye basit çeviriler yapabilecek, askerî terminolojiyi kullanabilecek, yurt dışı ve millî görevlerde Türk Silahlı Kuvvetlerini ve ülkesini en iyi şekilde temsil edebilecek derecede bilgili kılar ve yetiştirir.
ALMANCA ÖĞRETMENİ Öğrencileri dilin dört becerisi olan konuşma, dinleme, yazma ve okuma alanlarında kendilerini ifade edebilecek, branşlarında gerekli literatürü takip edebilecek, Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya basit çeviriler yapabilecek, askerî terminolojiyi kullanabilecek, yurt dışı ve millî görevlerde Türk Silahlı Kuvvetlerini ve ülkesini en iyi şekilde temsil edebilecek derecede bilgili kılar ve yetiştirir.
FRANSIZCA ÖĞRETMENİ Öğrencileri dilin dört becerisi olan konuşma, dinleme, yazma ve okuma alanlarında kendilerini ifade edebilecek, branşlarında gerekli literatürü takip edebilecek, Fransızcadan Türkçeye, Türkçeden Fransızcaya basit çeviriler yapabilecek, askerî terminolojiyi kullanabilecek, yurt dışı ve millî görevlerde Türk Silahlı Kuvvetlerini ve ülkesini en iyi şekilde temsil edebilecek derecede bilgili kılar ve yetiştirir.
UYGULAMALI
DERSLER
ÖĞRETMEN SUBAY Uzmanlık alanı olan uygulamalı dersler resim, müzik ve beden eğitimi gibi konularda öğrencilere akademik dersler verir ve onları yetiştirir.
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ Askerî okul ve kıtalardaki Birlik Eğitim Safhası (BES) ve Savaş Beden Eğitimi (SBE) faaliyetlerini düzenler.
RESİM ÖĞRETMENİ Öğrencileri, resim konularında yetiştirir.
MÜZİK ÖĞRETMENİ Öğrencileri, müzik konularında, Anadolu liselerinin fen programına göre yetiştirir.
TEKNİK
BİLİMLER
ÖĞRETMEN SUBAY İhtisası ile ilgili eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütür, eğitim programlarının geliştirilmesine katkıda bulunur.
ELEKTRONİK ÖĞRETMENİ Öğrencileri elektronik konularında, okulların seviyelerine uygun olarak hazırlanmış eğitim ve öğretim programlarına göre bilgili kılar ve yetiştirir.
BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ Öğrencileri bilgisayar konularında, okulların seviyelerine uygun olarak hazırlanmış eğitim ve öğretim programlarına göre bilgili kılar ve yetiştirir.
BANDO BANDO BANDO SUBAYI Bando sınıfına ait tüm faaliyetlerin planlanması, programlanması, koordine, icrası, sevk ve idaresi ile denetimi bu sınıfın ana görevleridir. Bu sınıfı oluşturan Hava Kuvvetleri Bando, Dans ve Caz Orkestrası ve Bakım ve Onarım Kısmı ile personelinin eğitimine yönelik programların hazırlanması ferdî ve toplu çalışmaların yapılması ile her türlü talim ve provaları yapar.
DİN İŞLERİ DİN İŞLERİ DİN İŞLERİ SUBAYI Personelin, moral, sosyal refah ve mutluluğunun arzu edildiği seviyeye ulaşması için manevi telkinlerde bulunur. Din eğitimini, ibadet ve dinî törenleri idare eder. İbadethane ihtiyaçlarını ilgili makamlarla eş güdüm sağlamak suretiyle sağlar. Din işlerini sevk ve idare eder.
TABİP BİRLİK, KARARGÂH VE KURUM TABİP TABİP SUBAY 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde hasta muayene ve tedavisini yapar,

Diğer sağlık personeli ve hastalara sağlıkla ilgili konularda eğitim verir,

Görev yaptığı karargâh ve kurumun sağlık hizmetleriyle ilgili faaliyetlerini sevk ve idare eder,

Emri altında çalışan personeli idare edebilecek, özlük haklarının takip ve kontrolünü yapar,

Savaşta, barışta ve çeşitli seferi durumlarda; askerî sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetim ve organizasyonu, lojistiği, harekât tıbbı ve taktiği ile yapar,

Askerî personelin zinde tutulması, sağlığının yükseltilmesi ve sağlık desteğinin geliştirilmesine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirir.

DİŞ TABİBİ DİŞ TABİBİ Diş hastalıklarının teşhis ve tedavi planlamasını yapar. Diş hastalıklarının tedavisini uygulamalı ve teorik olarak yapar.
VETERİNER VETERİNER VETERİNER HEKİM Gıda kontrolü, gıda ile ilgili her türlü işlerle uğraşan tesislerin, sıhhi şartlar bakımından teftişi ve hayvanların bakım ve tedavisi gibi veteriner hekimliğe ait işleri idare eder ve yapar.
TIBBİ HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ UZMANI
Hücre ve dokuların mikroskobik düzeydeki özelliklerini bilir. Embriyo gelişimini bilir. Bu konuları ilgililere öğretir ve bu hususlarda araştırma yapar.
ECZACI ECZACI ECZACI İlaç ve eczacılık konularında görev yapar.
BİYOKİMYA VE
KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI
Dünya standartlarında, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un esasları dâhilinde eğitim, laboratuvar, araştırma ve konsültasyon işlemlerini yürütür, bir biyokimya laboratuvarını tek başına çalıştırabilir ve tek başına bir bilimsel projeyi yürütebilecek bilgi ve deneyime sahiptir.

İlgili Makaleler

0 0 Oylamalar
Makele Değerlendirmesi
Abone Ol
Bildir
Başa dön tuşu
0
Düşüncelerinizi öğrenmeyi çok isterim, lütfen yorum yapın.x

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatıp Yeniden Deneyiniz....