Askeri Personel Alım Haberleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Temini

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Temini kapsamında Öğretmen ve Mühendis Sınıfı Subay Alımı (Erkek) yapacaktır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Temini Genel Duyuru

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Dış Kaynaktan ÖĞRETMEN VE MÜHENDİS SINIFI Muvazzaf Subay Temini maksadıyla başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre ön başvuru alımına başlanmıştır. Ön başvuru sadece ERKEK ADAYLAR tarafından yapılabilecektir. Ön başvuru için son tarih 25 Ağustos 2019 (saat 23.59) ‘dur.

Başvuru şartlarını taşıyan 2018 veya 2019 yılları KPSS P3 Lisans Puanı(her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacaktır.) en az 60 olan ve başvuru kılavuzunda istenen yabancı dil sınav notu olan adaylardan kontenjanın en fazla 10 katına kadar aday seçim aşamalarına davet edilecektir. 2017 Yılı KPSS Puanı kabul edilmeyecektir.

Başvuru kılavuzunda yer alan YDS notuna denk yabancı dil sınav notu olan adayların sınav notu belgelerini başvuru ekranında kurs bilgileri alanından yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Mezuniyet akademik not ortalaması 2,75 (4 ‘lük sistemde) ve üzerinde olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Şehit/gazi eş ve çocukları ilgili kurumdan alınmış onaylı belgelerini başvuru ekranında Şehit/Gazi yakını bilgilerinden yüklemesi gerekmektedir.

Giriş koşullarını taşıyan şehit gazi eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit ve gazi gazi kontenjanı dâhilinde değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir. Şehit ve gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına dahil edilecektir.

Muvazzaf Subaylık Hakkında Bilgi

Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve muvazzaf subaylik şartlarıni sağlayan adaylardan istihdam edilen subaylardır.

Muvazzaf subay adayları, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler “Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen”  rütbesiyle istihdam edilirler.

Muvazzaf Subay Özlük Hakları için Tıklayınız..

Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Deniz Kuvvetleri K.lığına Öğretmen veya Mühendis sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;

(1) 2018 veya 2019 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda “KPSS P3 Lisans Puanı (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacaktır.) en az 60 olanlar,(2017 Yılı KPSS Puanı kabul edilmeyecektir.)

(2) Herhangi bir Bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

(3) ÖSYM tarafından yapılan son beş yıl içerisindeki (2015) dahil Yabancı Dil Sınav (YDS, e-YDS) notu mühendis sınıfı müracaatı bulunan adaylar için en az 55 olmak, öğretmen sınıfı müracaatı bulunan adaylar için en az 70 olmak, (25.02.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararının Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için YDS 55 (Mühendisler için), YDS 70 (Öğretmenler için) notuna denk yabancı dil sınav notu (CPE, TOEFLİBT, CAE, PTE Akademi) kabul edilecektir. Adayların YDS sınavı haricinde sınav notu belgesini kurs bilgileri alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(4) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(5) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(6) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Temini Başvuru Şartları Nelerdir ?

Genel Şartlar, öğrenim ile ilgili şartlar, yaş ile ilgili şartlar vs. hangi şartlar istendiği yazımızdan ulaşabilirsiniz..  Tıklayınız..

Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar başvurularını 25 Ağustos 2019 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

(2) Başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecek, tespit edilemeyen hususlar evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.

(3) Başvuru ekranında doldurulması gereken bütün bölümleri tam ve doğru olarak doldurmayanların ön başvurusu kabul edilmeyecektir.

Adayların Tabi Tutulacaklari Seçim Aşamaları Nelerdir ?

(1) Evrak Kontrol,

(2) Fiziki Değerlendirme,

(3) Kişilik Değerlendirme Testi,

(4) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

(5) Mülakat,

(6) Sağlık Muayenesi,

(7) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.

Bu aşamalar ile ilgili detaylar için Tıklayınız….

Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede İcra Edilecektir?

Başvuruları kabul edilen adayların, seçim aşaması faaliyetleri MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/ANKARA) yapılacaktır.

Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Götüreceksiniz ?

Götürülecek belgelerin tam listesi ve açıklamaları için Tıklayınız…

Sıralamarının Belirlenmesi Nasıl Yapılacaktır?

(1) Adaylar; KPSS notu, Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat puanlarına göre değerlendirmeye tabi tutulacak,

(2) Seçim aşamalarının tamamlanmasını müteakip, Aday Değerlendirme Puanı (ADP), mezuniyet bilgileri, tercihi, sağlık raporu bilgilerine göre başarı sıralaması oluşturulacak,

(2) Giriş koşullarını taşıyan şehit, gazi eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen merkezi sınav/yazılı sınav baraj puanını geçmek şartıyla şehit, gazi eş ve çocukları kontenjanı dâhilinde diğer seçim aşamalarında değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılan başarı sıralamasına göre toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir.

Sınav Sonuçlarının İlanı Nasıl Olacaktır?

İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesihttps://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Tüm bilgilendirmeler ve duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

(2) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları internet ile yapılacaktır. Ayrıca beyan edilen cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

(3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Temini Uyarılar 

Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadırlar.

Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulacaktır.

Adayların yazışma adresleri (E-posta dâhil) ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Temin sürecindeki sınav yeri, sınav tarihi, seçim aşaması sonuçları gibi bilgilendirme ve tebliğler adayların cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) göndermek suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle adayların bildirdikleri cep telefonu numaralarının doğru ve adaylar tarafından kullanımda olması önem arz etmektedir.

Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

Burada belirtilen nitelikleri taşımayan başvuru tespit edildiğinde, online başvuru formu doldurularak kayıt numarası alınsa dahi, başvuru geçersiz kabul edilecektir.

Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Götürülecek Belgeler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Seçim Aşamaları

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Başvuru Şartları

Muvazzaf Subay Özlük ve Mali Hakları

Msb Pertem

İlgili Makaleler

0 0 Oylamalar
Makele Değerlendirmesi
Abone Ol
Bildir
Başa dön tuşu
0
Düşüncelerinizi öğrenmeyi çok isterim, lütfen yorum yapın.x

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatıp Yeniden Deneyiniz....