Yurt Dışında Çalışanların Ertelemesi

1. Yurt Dışı İşçi Erteleme İşlemleri    :

            Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatıyla fiilen yabancı ülkelerde ikâmet eden vatandaşlarımızın; son yoklama, celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemi 1111 sayılı askerlik kanununun 35/G maddesi gereğince 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar 38 yaşın doldurulduğu yılın 31 Aralık tarihine kadar) Millî Savunma Bakanlığınca ertelenebilir. Vatandaşlarımızın askerlik işlemlerinin yürütülmesinde “doğum tarihi” değil “doğum yılı” esas alınır.(Örn.:1977+38=2015)

2. İlk Erteleme :

          a.  Vatandaşlarımızın askerlik işlemlerini erteletmek üzere, aşağıdaki belgelerle birlikte bölgesinde ikâmet ettikleri Türk Konsolosluklarına dilekçe ile bizzat başvurmaları gerekmektedir. Gemi adamları, geminin bandırasını taşıdığı ülkedeki veya Dışişleri Bakanlığının gemi adamlarının işlemlerinin yürütülmesi için yetkilendirdiği konsolosluklara bizzat başvururlar.

         b. İlk erteleme için aşağıdaki belgelerle bizzat konsolosluklara başvuran ve başvuruları kabul edilen vatandaşlarımızdan;

             (1) Bulundukları ülkelerin vatandaşlığına veya süresiz oturma/çalışma iznine sahip olanların 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar,

             (2) Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izinlerinin bitim tarihi (gemi adamları için, iş sözleşmesinin bitim tarihi) arasında bir yıldan fazla süre olanların, oturma veya çalışma izinlerinin bitim tarihini (gemi adamları için, iş sözleşmesinin bitim tarihini) takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar,

            (3)Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izinlerinin bitim tarihi (gemi adamları için, iş sözleşmesinin bitim tarihi) arasında bir yıl ve daha az süre olanların, başvuru yılını takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar, her türlü askerlik işlemi ertelenir.

3. Yükümlülerin Erteleme İşlemlerinde İbraz Edecekleri Belgeler :

           a.  İşçi, İşveren Ve Meslek/Sanat Mensupları İçin Gerekli Başvuru Belgeleri,

                (1) Oturma veya çalışma izin belgesi.

                (2) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu. (Aynı zamanda yabancı ülke vatandaşı olanlar, umuma mahsus pasaport yerine yabancı ülke pasaportu veya kimlik kartı ibraz edebilirler)

           b. Gemi Adamları İçin Gerekli Başvuru Belgeleri

                (1) Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir iş sözleşmesi.

               (2) Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanı.

               (3) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veya yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi ya da pasaportu.

4. Başvuruların Kabulünde Dikkat Edilecek Hususlar :

              a. İlk erteleme için konsolosluklara bizzat başvuran vatandaşlarımızın ibraz ettikleri belgeler yabancı ülke mevzuatı çerçevesinde incelenerek, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 35/G maddesinde öngörülen işçi, işveren, bir meslek veya sanat mensubu ya da gemi adamı statülerini haiz olup olmadıkları karara bağlanır.

             b. Geçerli oturma veya çalışma izinleri bulunsa dahi yasanın öngördüğü işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statülerini taşımadığı değerlendirilen veya tespit edilen vatandaşlarımızın başvuruları kabul edilmez.

            c. Konsolosluklar gerekli gördükleri veya şüphe ettikleri takdirde, başvuruda bulunan tüm vatandaşlarımızdan durumlarını aydınlatmaya yarayacak ilâve bilgi ve belgeler isteyebilirler.

              ç.  Aile Birleşimi Antlaşmaları” çerçevesinde yabancı bir ülkede kendilerine ikamet etme ve çalışma hakkı verilmesi taahhüt edilenlerin askerlikleri, oturma veya çalışma izni alıncaya kadar birer yıllık sürelerle en çok iki kez ertelenir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenmiş ikamet ve çalışma hakkı verileceğini taahhüt eden belge ve geçerlilik süresi bulunan Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile birlikte konsolosluklara müracaat edenlerin ertelemeleri, 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihini aşmamak kaydıyla, başvuru yılını takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar yapılır. Müracaatlar, yükümlünün ikamet ve çalışma hakkı verileceği taahhüt edilen ülkede yaşayan eşi, annesi, babası veya kardeşleri aracılığı ile de yapılabilir. Bu şekilde yapılan müracaatlarda; yükümlü adına müracaat edenin oturma veya çalışma izni bulunduğunu gösteren belgelerin ve yükümlü ile yakınlık derecesini ispata yarayan evlilik belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneğinin de yükümlüye ikamet ve çalışma hakkı verileceğini taahhüt eden yabancı ülke makamları tarafından düzenlenmiş belge ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

          d. Resmi görevle yurt dışında bulunmamasına rağmen eşi yurt dışında resmi görevle çalıştığından veya yabancı ülkedeki çok uluslu organizasyonların kadrolarında Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatı dışında görev aldıklarından mevzuat gereğince kendilerine “Hizmet Pasaportu” verilen işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statüsündeki vatandaşlarımızın başvuruları sırasında ibraz ettikleri “Hizmet Pasaportu” kabul edilir.

 5. Müteakip Erteleme :

İşçi, işveren veya meslek/sanat mensubu statüsündeki vatandaşlarımız; müteakip askerlik erteleme başvurularını, hak sahibi olduklarını ispata yarayan belgelerle konsolosluklara bizzat veya posta yoluyla yapabileceklerdir. Gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımız, müteakip erteleme başvurularını konsolosluklara bizzat yapacaklardır.

6. Askerlik Ertelemesi Yapılan Vatandaşlarımızdan Erteleme Döneminde :

              a. Bir takvim yılının yarısından fazla süreyi (184 gün ve daha fazla) yurt içinde geçirdikleri tespit edilenlerin,

            b. Oturma veya çalışma izinlerinin ya da vatandaşlık haklarının iptal edilerek sınır dışı edildikleri tespit edilenlerin,

           c. Yurda kesin dönüş yaptıkları tespit edilenlerin,

           ç.  Sahte bilgi, belge veya beyanlarla askerlik işlemlerini ertelettikleri tespit edilenlerin,

           d. Türk vatandaşlığından çıkanların,

           e. Askerlik ertelemesi için gerekli şartları oluşturmadıkları halde erteleme başvurusunun konsolosluklarca sehven kabul edildiği tespit edilenlerin,

            f. Kendi istekleri ile erteleme haklarından vazgeçen veya askerlik erteleme işlemini sonlandırmak isteyenlerin askerlik ertelemeleri iptal edilir. Bunlardan, (e) ve (f) alt bentlerinde belirtilen durumlardan dolayı askerlik ertelemeleri iptal edilenler hariç, diğerlerinin yeniden askerlik erteleme talepleri kabul edilmez.